Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In this assignment you will practice the analysis of a legal procedure by using Ampersand. Since the legal procedure used here is in Dutch, this assignment is only given in the Dutch language. The purpose of this assignment is to practice the use of Ampersand in a real-life situation. Before the assignment, your tutor will explain the way of working for this type of analysis. During the assignment, your tutor will occasionally explain features of Ampersand that you might need.

De Verklaring Omtrent Gedrag - ten onrechte door sommigen "verklaring van goed gedrag" genoemd - is het onderwerp van deze casus. Wat de VOG voor burgers betekent beantwoordt overheidsdienst "Justis" in haar voorlichting op internet. De formele regels hierover staan in de wet en regelgeving, zoals ontsloten op wetten.nl. Paragraaf 1 van de Beleidsregels VOG-NP-RP 2013 leidt dit onderwerp in:

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG1) geeft op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) namens de Minister van Veiligheid en Justitie verklaringen omtrent het gedrag (VOG) af aan natuurlijke personen (VOG-NP) en rechtspersonen (VOG-RP).

Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het justitiële verleden van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon en zijn bestuurders, vennoten, maten of beheerders. Daarbij wordt het belang van de aanvrager afgewogen tegen het risico voor de samenleving in het licht van het doel van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan wordt verklaard of al dan niet is gebleken van bezwaren tegen die natuurlijke persoon of rechtspersoon en wordt de VOG geweigerd respectievelijk verstrekt.

In deze casus wordt in tweetallen gewerkt. Je maakt een Ampersand-script die de regels rond het aanvragen en afgeven van de VOG weergeven.

Scope 1: de administratieve afhandeling. Dit betreft hetgeen beschreven is in paragraaf 4 van de Beleidsregels VOG-NP-RP 2013. We beperken ons tot de elektronische procedure voor natuurlijke personen.

Scope 2: beoordeling van de aanvraag. Dit betreft hetgeen beschreven is in paragraaf 3 van de Beleidsregels VOG-NP-RP 2013. We beperken ons tot aanvragen van natuurlijke personen.

Opdracht

Bestudeer (voor zover relevant en voor zover de tijd het toelaat) de wettelijke bronnen en verwerk deze in een Ampersand-script. Dit werkstuk kun je te zijner tijd laten uitgroeien tot een volwaardig prototype voor een systeem dat VOG-aanvragen registreert en afhandelt.

1. art. 5 lid 1 Organisatiebesluit Dienst Justis 2015: De afdeling Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) is belast met de voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de minister aangaande het verlenen, weigeren of intrekken van een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

results matching ""

    No results matching ""